Werkwijze behandeling

Om voor behandeling in aanmerking heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Sommige verzekeraars accepteren ook een verwijzing van een bedrijfsarts of medisch specialist (u kunt dit navragen bij uw verzekeraar). Een verwijzing is niet nodig als het gaat om particuliere (niet vergoede) zorg. De verwijzing dient te zijn uitgeschreven vóór uw eerste gesprek met de psycholoog. Uw huisarts weet waaraan deze verwijzing dient te voldoen (informatie hieromtrent is te vinden op deze site onder ‘verwijzers’). Let op, neem de verwijzing mee naar de eerste afspraak. Uw huisarts kan uw verwijzing ook rechtstreeks aan ons verzenden of kunt zichzelf aanmelden via de e-mail info@deruytershoeve.nl, telefonisch via 085 – 876 89 43, in persoon of via het aanmeldingsformulier op deze website.

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten geïnventariseerd en wordt bepaald of er sprake is van een psychische stoornis en of deze recht geeft op vergoeding door een zorgverzekeraar. De implicaties voor de kosten van de behandeling zullen eveneens met u doorgenomen worden. Aan het eind van de intake of in het tweede gesprek zal het behandelplan met u doorgenomen worden en kan de behandeling starten. De tijdstippen van de verdere afspraken worden in overleg met u gepland.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de behandeling (tijdelijk) overneemt.

De maximale behandelduur hangt sterk af van de aard en ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Als ingeschat wordt dat de behandeling meer tijd zal kosten dan binnen het langste behandelproduct mogelijk is, zal in overleg met u en de huisarts besproken worden of een verwijzing naar de specialistische GGZ wenselijk is.

Uw huisarts ontvangt na afloop van het behandelproduct een afloop bericht.

Om het effect van de behandeling te meten vragen we u aan het begin en eind van de behandeling een aantal vragenlijsten (ROM) in te vullen. Op indicatie zullen we dit vaker doen gedurende de behandeling.

De Ruijtershoeve blijft werken aan het verbeteren van de kwaliteit en daarom vragen wij aan het einde van de behandeling hoe tevreden de cliënt was en wat er beter kan. Daar gebruiken we de landelijke cliënttevredenheidsvragenlijst voor. De zogenaamde Customer Quality index (CQi). In januari 2018 zijn we begonnen met het afnemen van de CQi

In 2017 maakten we gebruik van de SRS, tevens een cliënttevredenheidsonderzoek. De uitkomsten hiervan zijn als volgt:

  • 88,9% van de cliënten is tevreden over de relatie met de therapeut
  • 94%   van de cliënten tevreden te zijn over de behaalde doelen
  • 91,5%   van de cliënten is tevreden te zijn over de aanpak
  • 92,6% van de cliënten is tevreden te zijn over de gehele behandeling

 

Contacten netwerk partners

Hoe de contacten er met de verschillende huisartsen uitzien is medeafhankelijk van het aantal verwijzingen. Er is contact bij de start en na het beëindigen van de behandeling. Mochten er problemen zijn tijdens de behandeling zal er direct contact worden opgenomen met de verwijzer. Er verwijzen ongeveer 80 huisartsen naar onze praktijk. Met de huisartsen, veelal groepspraktijken in de directe omgeving, die veelvuldig verwijzen is er tevens sprake van consultatie en dat geldt eveneens voor de POH-GGZ, het maatschappelijk werk, centrum voor jeugd en gezin, veilig thuis, raad voor de kinderbescherming, wijkteams uit regio Ijsselland en Meppel etc.

Indien nodig verwijzen we naar de SGGZ, zowel naar de grote instellingen als naar de vrijgevestigde collega’s in de regio en andersom.

Er is een samenwerkingsverband met Kadera (huiselijk geweld).

Met verschillende vrijgevestigde collega’s in de regio (vereniging Ijsselland Plus) is een intensieve samenwerking, Te denken valt aan de verschillende vaktherapeuten.

 

Beroepsverenigingen

We zijn lid van de volgende beroepsverenigingen:

VGCt – Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
NIP – Nederlands Instituut van Psychologen.
NVGzP– Van en voor (BIG-geregistreerde) gz- psychologen en klinisch (neuro) psychologen
NtVP- De Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma
BIG – Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
ADHD kennisnet
GGZ richtlijnen – Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)